Regulamin

 1. Warunki wstępne – definicje
  1. Sprzedawca – SOLIDART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Gioacchino Rossiniego 11/32, 03-289 Warszawa, NIP: 5242765772, REGON: 147054074
  2. Zamówienia realizowane są wyłącznie po wcześniejszej akceptacji przez Solidart Sp. z o.o. kopii podpisanego przez klienta (zwanego w dalszej części Regulaminu „Zamawiającym”) zamówienia przesłanego za pomocą poczty/poczty elektronicznej lub po dokonaniu przedpłaty za zamówienie na rachunek bankowy Solidart Sp. z o.o.
  3. Wszelkie cenniki oraz inne informacje zamieszczone na stronie www.solidart.pl spółki Solidart Sp. z o.o. (zwanej w dalszej części regulaminu „Spółką”) stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  4. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji cennika i/lub katalogu na swojej stronie www.solidart.pl.
  5. Postanowienia dotyczące konsumentów znajdują się w punkcie VIII niniejszego Regulaminu, konsumentów wiążą jednak wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, chyba że są sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub znajdują się w rejestrze klauzul niedozwolonych.
 2. Dokonywanie zamówień
  1. Po złożeniu przez Zamawiającego zapytania na stronie www.solidart.pl, Spółka przesyła ofertę dla Zamawiającego, która nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a jedynie podstawę do złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
  2. Właściwie złożenie zamówienia wymaga podpisania przez Zamawiającego formularza zamówienia dostarczonego przez Spółkę i przesłanie Spółce kopii podpisanego zamówienia za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej.
  3. W przypadku dokonania przedpłaty za zamówienia na konto Spółki, zamiast zamówienia Zamawiający otrzymuję fakturę proforma.
  4. Spółka rozpoczyna realizację zamówienia z chwilą otrzymania wpłaty wartości zamówienia na konto bankowe chyba że, Zamawiający i Spółka ustalą odroczony termin płatności.
  5. Osoba podpisująca zamówienie przesłane do Spółki musi posiadać upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz zamawiającego zgodne z dokumentami rejestracyjnymi.
  6. Zamówienie powinno zawierać szczegółowy opis zamawianego towaru, w szczególności jego symbol.
  7. Spółka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podawania przyczyn, w szczególności jeżeli nie ma faktycznej możliwości jego realizacji ze względu na brak asortymentu u dostawców Spółki.
  8. Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością Spółki do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.
  9. Zaległości w płatnościach Zamawiającego w stosunku do Spółki upoważniają Spółkę do odmowy przyjmowania kolejnego zamówienia, a w uzasadnionych przypadkach do wstrzymania realizacji zamówień będących w trakcie realizacji do momentu uiszczenia zaległych należności.
  10. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, chyba że ustalono inaczej na piśmie.
 3. Ceny i cenniki
  1. Ceny znajdujące się na stronie internetowej www.solidart.pl nie zawierają podatku VAT i nie obejmują kosztów zdobienia/znakowania, kosztów przygotowania oraz kosztów transportu.
  2. Ceny opublikowane na stronie www.solidart.pl muszą zostać potwierdzone przez Spółkę poprzez potwierdzenie i przyjęcie zamówienia.
  3. Towary standardowo sprzedawane są w opakowaniach zbiorczych, lub jeśli strony postanowią inaczej, w opakowaniach jednostkowych z możliwością dokonania dopłaty.
 4. Warunki dostawy i odpowiedzialność
  1. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firm transportowych lub kurierskich na koszt Zamawiającego.
  2. Termin dostawy określony przez Spółkę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia jest terminem orientacyjnym i nie należy traktować do jako ostateczny.
  3. Spółka zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/- 3% zamówionej ilości towarów, jak również możliwość dostaw częściowych, chyba że wymóg dostawy całościowej wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy.
  4. Spółka ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienia tylko do wysokości ich wartości.
  5. Spółka zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia lub wstrzymania realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego w przypadku nieuregulowania płatności za wcześniejsze dostawy, aż do momentu całkowitego uregulowania należności.
  6. Przyjmując towar od firmy transportowej lub kurierskiej, Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia stanu dostarczonych opakowań oraz ich zawartości. W przypadku gdy opakowania są naruszone lub towar uległ uszkodzeniu w transporcie, w celu zachowania uprawnień Zamawiający jest zobowiązany odnotować ten fakt na liście przewozowym lub innym stosownym dokumencie podpisywanym w obecności przedstawiciela firmy transportowej lub kurierskiej oraz niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych, powiadomić Spółkę.
  7. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych (w szczególności w razie niezgodności Raportu Wysyłki, zawierającego spis kodów produktów oraz ich ilości lub w razie niezgodności Zamówienia z rzeczywiście dostarczonym towarem) Zamawiający w celu zachowania uprawnień jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych, powiadomić Spółkę.
  8. Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgłoszone lub nieprawidłowo zgłoszone braki ilościowe i jakościowe, jak również za jakość zamawianych towarów, w których właściwości, budowę lub kształt Spółka nie ingeruje, ze względu na ich nabycie od producenta lub innego dostawcy (wyłączenie rękojmi za wady fizyczne). Niniejsze zastrzeżenie nie dotyczy konsumentów.
  9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne sprzedawanych towarów. Niniejsze zastrzeżenie nie dotyczy konsumentów.
 5. Płatności
  1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po dokonaniu przez Zamawiającego zapłaty w wysokości 100% ceny zamawianego towaru, chyba, że strony ustaliły inaczej. W przypadku formy płatności innej niż przedpłata obowiązuje termin płatności ustalony na fakturze.
  2. Zamawiający, składając zamówienie, wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej.
 6. Reklamacje
  1. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić, czy dostarczony towar jest zgodny z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, a w razie wystąpienia jakichkolwiek niezgodności poinformować Spółkę niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni od odebrania towaru. W razie przekroczenia wskazanego terminu, Zamawiający traci wszelkie uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne towaru lub związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania. W razie wątpliwości uznaje się, że dane zawarte w Raporcie Wysyłki wystawianym przez Spółkę są zgodne z rzeczywiście dostarczonym towarem.
  2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie Spółkę. Powiadomienie takie nie może być wysłane później niż w 2 dniu od dnia odbioru zamówionego towaru.
  3. W przypadku niezgodności dostawy z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, Spółka zobowiązana jest do uzupełnienia braków, naprawy albo wymiany wadliwych towarów, jeżeli towar odbiega w znaczący sposób od towaru opisanego i zwizualizowanego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, z uwzględnieniem punktu 4 poniżej. Koszty nadesłania towarów do naprawy ponosi Zamawiający.
  4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru na stronie internetowej a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.
  5. Z chwilą dalszej odsprzedaży zamówionych artykułów przez Zamawiającego, Spółka zostaje zwolniona z odpowiedzialności za błędy w dostawie i wady artykułów (Zamawiający gwarantuje, że przeciwko Spółce nie będą kierowane żadne roszczenia i zobowiązuje się pokryć wynikającą z ewentualnych roszczeń szkodę).
  6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powstałej zwłoki w dostarczeniu/odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w zakresie realizacji obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu oraz innych obowiązków umownych i ustawowych, chyba że wynika to wyraźnie z treści niniejszego Regulaminu albo szkody te powstały wskutek umyślnej działalności Spółki.
 7. Postanowienia dotyczące konsumentów
  1. W związku z tym, że umowa ze Spółką zawierana jest na odległość (za pośrednictwem sieci Internet), Zamawiającemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy o Prawach konsumenta bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotu zamówienia Zamawiającemu będącemu konsumentem. Odstąpienie dokonuje się poprzez odesłanie czytelnie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu wraz z przedmiotem zamówienia. Wzór oświadczenia o odstąpieniu zostanie przesłany przez Spółkę na życzenie Zamawiającego będącego konsumentem.
  2. Koszty zwrotnego przesłania przedmiotu zamówienia do Spółki w związku z wykonaniem prawa odstąpienia, żądaniem naprawy lub realizacją innych uprawnień, ponosi Zamawiający będący konsumentem.
  3. Konsument traci prawo odstąpienia od umowy w razie rozpoczęcia używania przedmiotu zamówienia, w razie innego naruszenia przedmiotu zamówienia czyniącego przedmiot zamówienia niezdatnym do użytku lub dalszej odsprzedaży, a także w razie otworzenia większej ilości zbiorczych opakowań produktu niż jest to potrzebne dla oceny przez Zamawiającego będącego konsumentem, czy chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy.
  4. Spółka ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia w stanie wolnym od wad, zgodnie z treścią zamówienia Zamawiającego będącego konsumentem.
  5. W razie wystąpienia sporu na gruncie zawartej umowy, którego Spółka i Zamawiający będący konsumentem nie rozwiążą polubownie, Zamawiający będący konsumentem może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu polubownego lub mediację, zwłaszcza przy pomocy organizacji związanych z ochroną konsumenta.
 8. Umowne prawo odstąpienia
  1. Spółce przysługuje w uzasadnionych przypadkach prawo odstąpienia w całości lub w części od umowy, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji lub przystąpienie do realizacji zamówienia, w razie nieprzesłania Zamawiającemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  2. Z tytułu odstąpienia od umowy Zamawiającemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. Nie dotyczy to zwrotu ceny i innych kosztów, już poniesionych przez Zamawiającego na rzecz Spółki.
  3. W przypadku odmowy przez Zamawiającego odbioru zamówionego towaru w terminie wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji lub innym uzgodnionym terminie, Spółka uprawniona jest do dochodzenia od Zamawiającego kary umownej będącej równowartością brutto zamówionego towaru, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tej kary umownej. Zapłata kary umownej nie pozbawia Spółki prawa dochodzenia uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
 9. Ograniczenie odpowiedzialności
  1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, której to działanie w konsekwencji doprowadzi do niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. W szczególności Spółka nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia.
  2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich wydania podmiotowi świadczącemu usługi transportowe lub kurierskie.. Spółka dokonuje wyboru podmiotu świadczącego usługi transportowe lub kurierskie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za winę w wyborze.
 10. Prawa autorskie
  1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Spółkę towarów w materiałach reklamowych, stronie www.solidart.pl, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych Spółki co do jakości znakowania.
  2. Spółka ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego, o ile Zamówienie lub inne ustalenia wyraźnie nie stanowią inaczej.
  3. Zamawiający oświadcza, że nabył i posiada autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wszelkich treści (znaków towarowych) na obszarze oraz polach eksploatacji pozwalających, zgodnie z prawem, na ich umieszczanie na towarach w sposób określony w zamówieniu lub umowie oraz że są one wolne od wszelkich wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich oraz nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą (w przypadku podniesienia wobec Spółki jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z towarami, Zamawiający zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia bezpośrednio, bądź też zwrócić Spółce równowartość kwot i lub innych świadczeń, jakie Spółka spełni celem zaspokojenia osób trzecich; Zamawiający odpowiada również za poniesione przez Spółkę koszty procesu).
  4. Zamawiający upoważnia niniejszym Spółkę do wykonywania autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, o których mowa w powyżej, w pełnym zakresie, w jakim przysługują jej te prawa, tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia lub umowy.
  5. Wszystkie przygotowane i opracowane przez Spółkę projekty towarów, nadruków i inne należą do Spółki i nie mogą być kopiowane lub powielane jak również nie mogą być one przekazywane innym podmiotom bez pisemnej zgody Spółki.
 11. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
  1. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.
  2. Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają wyraźnej akceptacji Spółki pod rygorem nieważności.
  3. W sprawach nie uregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Jak zamawiać? | Regulamin | Polityka prywatności | Polityka Cookies | Kontakt
Nowość | Promocje | Druk | Koszyk | Strona główna

Copyright © 2023 Solidart Sp. z o.o.